Поперешняк Світлана Володимирівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук. 

Народилась у місті Кіровоград. Закінчала з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Математика та основи інформатики». Після закінчення університету викладала на фізико-математичному факультеті Кіровоградського державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Навчалась в аспірантурі в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.

В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика на тему: «Розподіли рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2)». У тому ж році присвоєно звання кандидата фізико-математичних наук. В 2011 році присуджено вчене звання доцента кафедри інженерії програмного забезпечення.

Постійно підвищує свою кваліфікацію. В листопаді 2016р. перебувала на закордонному стажуванні в м. Прага за програмою «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти».

Основні наукові досягнення 

Організація ефективного управління на підприємстві; криптографічні перетворення інформації; методи дослідження слабкозаповненої інформації; цифрова обробка інформації, автоматизація процесів керування виробництвом.

Проекти, в яких приймала участь

Займалась дослідженням алгоритмів обробки сигналів та захисту інформації за допомогою розріджених матриці; працювала над науково-дослідницькою темою «Автоматична системи контролю та керування лінії виробництва полімерної нитки STM-22», та «Автоматизація процесу виробництва фільтрувального елементу для авіаційної галузі».

Навчальна робота

За час роботи на кафедрі програмних систем і технологій викладала дисципліни "Комп’ютерна логіка" (для напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"), "Математична логік та теорія алгоритмів (для напряму 6.040302 "Інформатика"), "Основи програмної інженерії"(для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Операційні системи"(для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Теорія ймовірностей та математична статистика ", "Аналіз вимог до програмного забезпечення", "Емпіричні методи програмної інженерії" (для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Основи програмної інженерії" (для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення")

Теми дипломних та курсових робіт

Приклади дипломних робіт: 
1. Засіб розрахунку допустимих значень метрик фази конструювання;
2. Програмне забезпечення розподілу персоналу з непостійною зайнятістю;
3. Програмне забезпечення системи управління персоналом IT- підприємства;
4. Інформаційне забезпечення інформаційних технологій управління автотранспортною системою;
5. Автоматизоване робоче місце (за предметною областю);
6. Нейромережний метод прогнозування характеристик якостi програмного забезпечення на етапi проектування;
7. Математичнi моделi управлiння транспортними процесами;
8. Класифікація документів в багатомовних інформаційних системах;
9. Методи вибору ефективних прогнозуючих моделей системою пiдтримки прийняття рiшень;
10. Система управления реализацией принятых решений;
11. Моделювання процесiв вiдновлення та збереження знань;
12. Процедури прийняття рiшень iнтелектуальним роботом в умовах невизначеностi;
13. Моделі інформаційного пошуку в контексті ранжування інформації в пошукових системах;
14. Математичне моделювання системи автомобiльного страхування “бонус–малус”;
15. Нейромережева реалiзацiя синергетичного пiдходу до управлiння iндивiдуалiзованим навчанням;
16. Iнструментарiй розробки онтологiй;

Основні публікації з посиланнями

1. V. I. Masol, S. V. Popereshnyak. Poisson estimates of distribution of the rank of a random matrix over the field GF(2) // Theory of Stochastic Processes. – 2006. – 12 (28), No 1-2. –P. 106-115

2. Масол В.І., Поперешняк С.В. Теореми про розподіл рангу випадкової розрідженої булевої матриці та деякі їх застосування // Теорія ймов. та матем. статист. – 2007. – Вип. 76. – с. 92-104.

3. Поперешняк С.В. Розполи рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2): Дис. ... кандидата фіз.-мат. наук: 01.01.05; - Захищена 21.01.2008; Затв. 21.05.2008. – К., 2007. – 137 с. – Бібліогр.: с. 128-137.

4. Поперешняк С.В., Профессиональная направленность изучения математики IT-специалистами // Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін. – Зб. статей: – Ялта:РВВ КГУ, 2008. –Вип.2. – C. 87-93.

5. Поперешняк С.В. Моделі та алгоритми оптимального обслуговування трафіку в комп’ютерних мережах // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету: зб. наук. праць. – Вип. 22. – Кіровоград: КНТУ, 2009. – C. 193-206.

6. Поперешняк С.В. Проблеми технічного перекладу в сільськогосподарському машинобудуванні та система управління, реєстрації та контролю послуг перекладу в комп’ютерній мережі // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.: зб. наук. праць. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – Вип. 40. – Ч. 1. – C. 269-282.

7. Поперешняк С.В. Інформаційні системи холдингових організацій та система управління взаємовідносинами з клієнтами // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – Вип. 38-3. – 2011. – С. 115-125

8. Поперешняк С.В. Принципи побудови та проектування компіляторів і інтерпретаторів. ‑ Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2010. – 48 с.

9. Поперешняк С.В. Теорія операційних систем. ‑ Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2011. – 33 с.

10. Поперешняк С.В. Операційні системи. –Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи. – К.: НАУ, 2011. – 24 с.

11. Поперешняк С.В. Проблеми візуалізації результатів обробки даних SMS-обміну // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 8(179). – Ч. 2. – С. 191-199.

12. Поперешняк С.В. Граничний розподіл рангу сильно-заповненої випадкової матриці в полі GF(2) // Вісник Національного авіаційного університету. – 2012. ‑ №4(53). ‑ С.96-100.

13. Поперешняк С.В. Недбайло О.І. Актуальна проблема електронного документообігу – нестача дискового простору // Вісник соціально – економічних досліджень. – 2013. ‑ №1(48). – С. 149-154.

14. Поперешняк С.В. Розв’язування задачі складання розкладу у ВНЗ за допомогою еволюційного моделювання //Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013р. – К.: НУХТ, 2013р. ‑ С. 95-97

15. Поперешняк С.В. Эволюционная технология решения задачи составления расписания в ВУЗах//Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 вересня 2014 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 72 -74

16. Popereshnyak S.V. Content management system in a data warehouse // Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015.- P. 112-119

17. Popereshnyak S.V. Project control system and organization of work staff // Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Rom, Italy, 2016.- P. 98-102

18. Поперешняк С.В. Аналіз засобів створення слабкозв’язаних компонентів програмного забезпечення // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) №5, 2016 część 4 – P.60-66

19. Поперешняк С.В. Аналіз впливу слабкозв‘язаних компонентів в розробці програмного забезпечення // Сучасний стан і тенденції розвитку сучасної європейської науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 2 лютого 2016 р.) 2016 –т. 1, ‑ С.73-77

20. Popereshnyak S.V. Combination of methods of time management in dynamic task scheduler // Science and practice: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2016. – P. 85-90

21. Popereshnyak S.V. Priority development areas of innovative technology in medicine // Proceeding of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, Prague, Czech Republic, 20th-27th of November 2016. Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, ISBN 978-1-365-53544-4 – C.122-124

22. Поперешняк С.В. Особливості реалізації автоматизованої системи керування складським комплексом // ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance - 2016 - № 12 с. 98-112

Громадська робота на факультеті

Виконує обов'язки відповідального на кафедрі за академічну мобільність, сайт дистанційного навчання.

Куратор академічної групи.

Наукові інтереси:

  • інженерія програмного забезпечення;
  • теорія ймовірностей та математична статистика;
  • операційні системи;
  • програмування на С#;
  • автоматизовані системи керування.

Відгуки оприлюднюються лише після модерації. Відгуки, що містять недостовірну інформацію оприлюднені не будуть! У разі, якщо хтось буде наполягати на оприлюднені відгука, звертайтесь за адресою bos.knu@gmail.com