Супрун Ольга Миколаївна

Освіта 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук.

В 1983 році з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Шевченка за спеціальністю «прикладна математика», присвоєно кваліфікацію математика. В 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.06 – алгебра і теорія чисел на тему: «Локально компактні групи з деякими обмеженнями для операцій перерізу та топологічного породження підгруп». У тому ж році присвоєно звання кандидата фізико-математичних наук. В 1997 році присуджено вчене звання доцента кафедри вищої математики.

Постійно підвищує свою кваліфікацію. Пройшла підготовку за курсом «Програмування на С# з використанням Microsoft.NET» (2014р.). В листопаді 2016р. перебувала на закордонному стажуванні в м. Прага за програмою «Проблеми та перспективи розвитку європейської освіти». В січні 2017р. закінчила Перші державні курси іноземних мов (англійська мова) (рівень В2). 

Основні наукові досягнення 

Топологічні групи з обмеженнями; криптографічні перетворення інформації; методи дослідження нечіткої інформації; цифрова обробка інформації.

Володіння ІТ

Володіє мовами програмування C, C#, Phyton; системою комп'ютерної алгебри Mathcad; пакетом прикладних програм Matlab.

Проекти, в яких приймала участь

Займалась дослідженням алгоритмів обробки фазометричної інформації та методикою їх дослідження в натуральних умовах, організацією оперативної обробки інформації цільового призначення з борту безпілотного судна.

Навчальна робота

За час роботи на кафедрі програмних систем і технологій викладала дисципліни "Вища математика" (для напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія"), "Алгебра та геометрія (для напряму 6.040302 "Інформатика"), "Лінійна алгебра та аналітична геометрія"(для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Дискретні структури"(для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Алгебра та аналітична геометрія"(для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), "Дискретна математика", "Алгоритми і структури даних","Якість програмного забезпечення та тестування" (для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення")

Теми дипломних та курсових робіт

Приклади дипломних робіт: «Моделювання процесу організації пасажирських перевезень при нестаціонарних пасажиропотоках»; «Моделювання транспортних потоків на основі теорії рівноваги»; «Моделювання та розв’язання детермінованих оптимізаційних задач транспортної логістики».

Основні публікації з посиланнями

1. Супрун О.Н. Построение квазиортогонального базиса циклической решетки / [Ю.Д. Попов, П.И. Проскурин, И.В. Протасов, О.Н. Супрун ]. – М.: ГФАП СССР ИНВ № 50880001232 от 1 ноября 1988 г.
2. Супрун О.Н. Оптимизация порождающего вектора циклической решетки / [Н.В. Мудрак, Ю.Д. Попов, П.И. Проскурин, О.Н. Супрун ]. – М.: ГФАП СССР ИНВ № 50910000431 от 27 января 1992 г.
3. Клименко В.О., Супрун О.М. Теорія розподілів і просторів Соболєва: практикум з розв’язання задач. Київ: НАУ, 2012.- 52 с.
4. Супрун О.М. Про півгрупу підгруп з умовою мінімальності: матеріали чотирнадцятої міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ: Матеріали конф. Т.2.-К.: НТУУ «КПІ», 2012.- С.232.
5. Супрун О.М. Теорія функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-15963 від 22.10.2013 р.) / О.І.Ковтун, О.М.Супрун. - К.: НАУ, 2014. – 246 с.
7. Супрун О.М. Про зв’язність і скінченну підгрупу нільпотентної групи: матеріали XV Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука, 14-18 травня 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.2.-К.: НТУУ «КПІ», 2014.- С.232. 
8. Гізун А.І., Гнатюк В.О., Супрун О.М. Формалізована модель побудови евристичних правил для виявлення інцидентів. Вісник Інженерної академії України. – 2015. – №1. – С. 110-115.
9. Жук П.Ф., Супрун О.М. Математична логіка та теорія алгоритмів: практикум з розв’язання задач. Київ: НАУ,2015.- 48 с.
10. A. Bychkov, E. Ivanov, O. Suprun An uncertain cauchy problem of a new class of fuzzy differential equations. International Journal "Information Models and Analyses" Volume 4, Number 2, 2015.- P. 103-116.
11. Супрун О.М. Створення математичної моделі та програмного забезпечення для інформаційної системи «Віртуальне функціонуюче серце»: Materials of International scientific and practical conference “Problems and perspectives in European education development”, 20th-27th of November 2016, Prague Institute for Qualification Enhancement, Prague, ISBN 978-1-365-53544-4.- С.131 -132.

Громадська робота на факультеті

Виконує обов'язки вченого секретаря кафедри. Голова профбюро факультету інформаційних технологій.

Наукові інтереси:

  • обробка фазометричної інформації
  • методи оптимізації
  • Програмування на С# з використанням Microsoft.NET
  • алгоритми та структури даних

Відгуки оприлюднюються лише після модерації. Відгуки, що містять недостовірну інформацію оприлюднені не будуть! У разі, якщо хтось буде наполягати на оприлюднені відгука, звертайтесь за адресою bos.knu@gmail.com