Бичков Олексій Сергійович

Освіта 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри.

У 1989 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю прикладна математика.

У 1994 захистив дисертацію канд. фіз.-мат. наук 01.05.01 «математична кібернетика» за темою «Побудова оптимальних якісних характеристик стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу».

У 2011р. пройшов курси підвищення кваліфікації CISCO CCNA. У 2014р. пройшов курси підвищення кваліфікації Microsoft “Програмування на С# з використанням Microsoft.NET”.

Основні наукові досягнення 

Для дослідження стійкості функціонально-диференціальних рівнянь мною введене поняття оптимальних функцій Ляпунова. Вперше отримано умови існування додатно визначеного розв’язку матричного рівняння Сільвестра та побудовано алгоритм його пошуку.

Побудовано теоретичні засади «Теорії можливості». Розроблено розширену теорію можливостей із застосуванням двох мір – міри можливостей та міри необхідностей. Доведено фундаментальні теореми про продовження цих мір з алгебри на булеан за довільною адитивністю, що суттєво відрізняє теорію можливостей від теорії ймовірностей..

У рамках теорії можливостей введено новий тип інтегралів та побудовано нове диференціальне рівняння. Доведено фундаментальні теореми про існування та єдиність розв’язку цього диференціального рівняння, про продовження розв’язку та про неперервну залежність розв’язку від параметрів та початкових розумів. При дослідженні складної динаміки використовуються гібридні автомати. Мною запропоновано новий алгоритм дослідження стійкості стаціонарних станів гібридних автоматів. Доведено відповідні теореми про стійкість.

Розв’язав відкриту проблему про необхідні та достатні умови існування додатної матриці, яка є розв’язком матричного рівняння Ляпунова на конусі (копозитивна матриця).

Проведено аналіз обчислювальної ефективності різних мов і технологій програмування.

Володіння ІТ

Володіє мовами програмування C,C++, C#, Java, Phyton. Фахівець з об’єктно-орієнтованого і функціонального програмування.

Проекти, в яких приймав участь

Назва проекту: Розроблення системи електронного документообігу.
Опис проекту:
1. Розробка технічного завдання. 
2. Розробка програмного забезпечення. 
3. Впровадження в Київському університеті імені Тараса Шевченко січень

2009 р. – грудень 2013 р.

Назва проекту: Early diagnostics of cancer diseases using mathematical methods and algorithms.
Опис проекту:

Розроблено математичне й програмне забезпечення для ранньої діагностики онкологічних захворювань

лютий 2007 р. – жовтень 2009 р.

Назва проекту: Investigation of airplane as an object to operate re-construction of aero-dynamic characteristics of airplane with incomplete data, reconfiguration of aviation under conditions of fail to operate.

листопад 2007 р. – лютий 2012 р.

Назва проекту: “Heart – Vessels – Capillaries”: mathematical modelling and computer investigation of the processes of blood circulation regulation.
Опис проекту:

The mathematical model of spiral heart and haemodynamics on a network of the branched out vessels is constructed. The model gives possibitities to investigate blood flow after vessels, of heart attack of a myocardium, to study conditions of receipt of oxygen at damage of a network of muscular microvessels.

травень 2005 р. – квітень 2012 р.

Назва проекту: Adapting standards for e-government.

лютий 2011 р. – грудень 2011 р.

Назва проекту: Preparation of the first edition of technical requirements for distance learning courses under ISO 1.2, 1.5

березень 2009 р. – грудень 2009 р.

Назва проекту: Development software for distributed information database of regulatory and scientific-methodical documents management system

лютий 2009 р. – грудень 2009 р.

Назва проекту: Creating a support system for virtual labs using web-access for unified distance learning.

лютий 2009 р. – грудень 2009 р.

Назва проекту: The development of computer tools for the nationwide universal system of receiving and independent testing.

січень 2007 р. – грудень 2010 р.

Назва проекту: Development of advanced biomedical technology of mathematical modeling, pattern recognition and decision. making biological sensory systems

січень 2006 р. – грудень 2006 р.

Назва проекту: Recycling gas emissions of heat units for pumping gas at compressor stations to produce electricity

червень 2008 р. – березень 2011 р.

Назва проекту: Mathematical models of correct thinking.

травень 2009 р. – серпень 2011 р.

Назва проекту: Research mechanisms to implementation information security.

січень 2007 р. – грудень 2007 р.

Назва проекту: Розроблення комп’ютерної системи підтримки віртуальних лабораторних робіт»

січень 2007 р. – грудень 2008 р.

Назва проекту: Software and databases development for examinations of international scientific cooperation.

квітень 2012 р. – листопад 2012 р.

Назва проекту: Development of a database of research institutions including those participating in international competitions for grants, according to international treaties and agreements.

квітень 2012 р. – грудень 2012 р.

Назва проекту: Research on Security in modern operating systems.

січень 2007 р. – грудень 2007 р.

Назва проекту: Розроблення інформаційно-аналітичної системи «Звіт ректора»

З лютого 2016

Назва проекту: Розроблення інформаційної системи «Кадри університету».

З лютого 2016

Назва проекту: Розроблення адміністративно-навчальної системи «Електронний університет».

З лютого 2016

Навчальна робота: які дисципліни викладає, які досягнення та інновації

За час роботи на кафедрі програмних систем і технологій викладав дисципліни.

«Програмування», «Основи програмування», Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування» (для напряму 6.040302 "Інформатика"), (для напряму 6.050103 "Програмна інженерія"), (для спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення") .

Теми дипломних та курсових робіт:

1. Розроблення інформаційної системи підтримки ухвалення рішення по методу функціонально статистичних випробувань для діагностування онкопатологій;
2. Нейромережевий підхід до комп'ютерної імітації процесів роботи пам'яті;
3. Нейронна мережа змінної структури для моделювання психо-емоційних процесів;
4. Комп’ютерна система моделювання динаміки розвитку ракової пухлини за допомогою гібридних автоматів;
5. Комп’ютерна система моделювання роботи пам'яті за допомогою осцилляторних нейронних мереж;
6. Комп’ютерна система моделювання динаміки систолічного артеріального тиску в імпульсних диференціальних рівняннях;
7. Автоматизована система розподілу ресурсів і побудова оптимальних маршрутів;
8. Використання методів нечіткої динаміки для моделювання діяльності мозку;
9. Побудова моделі простору можливостей з використанням дуальних заходів;
10. Ефективність нейромережевих методів при розпізнаванні образів;
11. Побудова автоматизованої системи оцінювання знань студентів і використання нечітких систем Таккаги-Сугено;
12. Створення тривимірної фрактальної моделі серцево-судинної системи людину й моделювання гемодинаміки;
13. Дослідження моделі оптимального економічного росту на основі рівняння Солоу;
14. Теоретико-можливісний підхід для розв'язку завдання фінансового стану підприємства;
15. Програмний комплекс побудови гібридних автоматів для моделювання складних систем;
16. Використання нейронних мереж для розв'язку завдання прогнозування;
17. Комп’ютерна система моделювання динаміки безпілотного літального апарата;
18. Комп’ютерна система моделювання математичної моделі серцевого м'яза як пружної поверхні;
19. Комп’ютерна система моделювання моделювання руху крові в серцево-судинній системі людини за допомогою ґратчастого газу Больцано;
20. Побудова універсальної програмної моделі нейронних мереж;
21. Комп’ютерна система розпізнавання тексту без необхідності навчання;
22. Комп’ютерна система моделювання динаміки статичної й динамічної моделі хребта людини при умовах розвитку й лікування остеопорозу;
23. Нейронні мережі - моделювання пам'яті;
24. Нечіткі експертні системи прийняття рішень;
25. Розробка концепції нечіткої реляційної бази даних;
26. Комп’ютерна система для моделювання динаміки польоту при скиданні вантажів;
27. Моделювання й дослідження фондового ринку в умовах нечіткої інформації;
28. Математичний підхід до ранньої діагностики онкологічних захворювань;

Основні публікації з посиланнями

Маю 120 публікацій, з них 1 підручник і 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 8 підручників і посібників, 2 монографії. 

Публикації 2015 - 2016: 

1. G. P. Dimitrov, G. Panayotova, I. Garvanov, Bychkov O.S., P. Petrov and A. Angelov, "Performance analysis of the method for social search of information in university information systems" // 2016 Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR), Lodz, Poland, 2016, pp. 1-5.

2. G. Panayotova, G. P. Dimitrov, P. Petrov and Bychkov O.S., "Modeling and data processing of information systems" // 2016 Third International Conference on Artificial Intelligence and Pattern Recognition (AIPR), Lodz, Poland, 2016, pp. 1-5.

3. Yoana Hadzhiyska, Ivan Ivanov, Georgi Dimitrov, Alexey Bychkov One approach for determining the final evaluation criteria for institutional accreditation of a higher school through intelligent data processing // Proceedings of the Union of Scientists, - Ruse Book 5 Mathematics, Informatics and Physics, Volume 13, 2016, p. 106-115.

4. Бычков А., Иванов Е., Супрун О. О сходимости последовательностей нечетких персептивных элементов, заданных на разных пространствах возможностей. International Journal "Information Models and Analyses" Volume 4, Number 1, 2015.- P. 203-217.

5. Бычков А., Иванов Е., Супрун О. Оценка распределения решения нечётких дифференциальных уравнений. International Journal "Information Technologies & Knowledge" Volume 9, Number 4, 2015.- P. 308-324.

6. A. Bychkov, E. Ivanov, O. Suprun Modified Lyapunov’s conditions for hybrid automata stability. International Journal "Information Content and Processing", Volume 2, Number 2, 2015.- P. 115-127.

7. A. Bychkov, E. Ivanov, O. Suprun An uncertain cauchy problem of a new class of fuzzy differential equations. International Journal "Information Models and Analyses" Volume 4, Number 2, 2015.- P. 103-116.

Волонтерська робота

Курси для школярів з програмування “University Summer School”.

Громадська робота на кафедрі, факультеті

Член оргкомітету Міжнародної конференції "Dynamical System Modeling and Stability Investigations", співголова оргкомітету всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук».

Як планує розвиватися

Стати фахівцем з програмування комп’ютерних ігор, програмування Internet of Things. Підготовити навчальні курси «Вступ до програмування з елементами функціонального програмування», «Комп’ютерне моделювання фізики природних явищ», «Математичні основи комп'ютерних ігор».

Відгуки оприлюднюються лише після модерації. Відгуки, що містять недостовірну інформацію оприлюднені не будуть! У разі, якщо хтось буде наполягати на оприлюднені відгука, звертайтесь за адресою bos.knu@gmail.com